خبرنامه

اگر قبلا در سایت ثبت‌نام کرده‌اید لطفا وارد سیستم شوید.

خبرنامه‌ها:
لیست عمومی برای عضویت کاربران سایت

عملیات:
اشتراک
لغو اشتراک

نظرسنجی

به نظر شما علت تخریب بتن پل های روگذر و یا زیرگذر تبریز چه می باشد؟
 بارش بارانهای اسیدی
 بارش بارانهای قلیایی
 زهکشی نامناسب آب باران
 آب - نمک پاشیده شده برای ذوب برف

افزایش مقاومت بتن

افزایش مقاومت بتن موجود

 

این  یک روش بر اساس نانو تکنولوژی می باشد و می تواند مقاومت فشاری بتن  موجود را افزایش دهد. مقدار افزایش مقاومت  فشاری بتن  بستگی به خود کیفیت بتن و سایر عوامل دارد. آزمایش ها نشان می دهد  با در نظر گرفتن شرایط نامطلوب این روش  میتواند حداقل  60  کیلوگرم بر سانتی متر مربع  مقاومت  فشاری موجود بتن را افزایش دهد. ضمن آنکه در این روش ترکهای مویی بتن مسدود شده و عمر بتن ، در نتیجه عمر سازه را در برابر  عوامل محیطی افزایش می دهد .