خبرنامه

اگر قبلا در سایت ثبت‌نام کرده‌اید لطفا وارد سیستم شوید.

خبرنامه‌ها:
لیست عمومی برای عضویت کاربران سایت

عملیات:
اشتراک
لغو اشتراک

نظرسنجی

به نظر شما علت تخریب بتن پل های روگذر و یا زیرگذر تبریز چه می باشد؟
 بارش بارانهای اسیدی
 بارش بارانهای قلیایی
 زهکشی نامناسب آب باران
 آب - نمک پاشیده شده برای ذوب برف

تکنولوژی بتن

این مقاله در مورد خصوصیات رئولوژی بتن خودتراکم است.

 Rheological characterization of SCC mortars and pastes with changes induced

by cement delivery
 
ََABSTRACT

The present paper deals with the influence of different date produced cement on the rheological properties of SCC mortar/paste
 mixes. Twelve reference SCC mortar/paste mixes (corresponding to four different types of cement and three different levels
 of aggregate content) displayed workability variation due to different deliveries of cement, supplied from the same factory.
 Physical and chemical analysis of cements was carried out for the different deliveries. Mortar and corresponding paste 
mixes were characterized in fresh, hardening and hardened states. Spearman’s correlation coefficient was used to investigate
 whether there is any kind of association within cement characteristics and between cement characteristics and SCC
 mortar/paste test results. Existing models    for predicting the mini-slump flow diameter and the flow time of pastes
 were implemented and compared with experimental data. The target paste properties for different fine aggregate content
 were defined in terms of both empirical test results and rheological parameters, linking mortar and paste properties
 adequate for SCC.

http://www.abaco.ir/images/download/Rheological%20characterization%20of%20SCC%20mortars%20and%20pastes%20with%20changes%20induced%20by%20cement%20delivery.pdf

مطالب موجود در این دسته‌بندی